grafika sesjaNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) zwołuję na dzień 29 kwietnia 2022 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku XLI sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami Rady.
6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku za 2021 rok.
7. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021.
8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok.
9. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2022 rok,
2) w sprawie ustalenia zasad na jakich sołtysom będzie przysługiwać dieta,
3) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nasielsk uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach,
4) w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Nasielsk,
5) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (nr 2540/2),
6) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (nr 2568/4),
7) w sprawie sprzedaży lokalu niemieszkalnego,
8) w sprawie przekazania wniosku według właściwości.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Informacja dotycząca pism wpływających do Rady Miejskiej.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.

 

Jerzy Lubieniecki
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku