Sesja Rady MiejskiejNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) zwołuję na dzień 30 marca 2022 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku XL sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXXVII, XXXVIII i XXXIX sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami Rady.
 6. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Nasielsk w 2021 roku.
 8. Sprawozdanie za rok 2021 z realizacji „Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Nasielsk na lata 2019-2022” oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w 2022 roku.
 9. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Nasielsku za II półrocze 2021r.
 10. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk,
  • w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2022 rok,
  • w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
  • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok,
  • zmieniająca załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz nadania jej statutu,
  • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nasielsk na lata 2022-2024,
  • w sprawie przyjęcia projektu „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Nasielsk”,
  • w sprawie przyjęcia przez Gminę Nasielsk do realizacji w 2022 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Nasielsk,
  • w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Nasielsk w 2022 roku,
  • w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/391/18 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nasielsk,
  • w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/292/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliw w Gminie Nasielsk w roku szkolnym 2021/2022,
  • w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka w Starych Pieścirogach,
  • w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z hali sportowej będącej w zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku,
  • w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2022 r., określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nasielsk,
  • w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/136/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Nasielsku i nadania nazwy Żłobek Miejski „Wesoła Ciuchcia” w Nasielsku,
  • w sprawie nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu w Nasielsku,
  • w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XXXII/203/04 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 października 2004 r.,
  • w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi publicznej,
  • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (Pianowo Daczki),
  • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (Nasielsk),
  • w sprawie sprzedaży nieruchomości (dz. Nr. 98/5),
  • w sprawie sprzedaży nieruchomości (dz. Nr 82/1),
  • w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN Mazowsze Centrum” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów
   w tworzonej spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN Mazowsze Centrum” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego,
  • w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Nasielsku na rok 2022,
  • w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nasielsku na 2022 rok,
  • w sprawie przekazania petycji według właściwości,
  • w sprawie przekazania wniosku według właściwości.
 11. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nasielsku
  za 2021 rok.
 12. Zatwierdzenie sprawozdań z działalności Komisji Rady za 2021 rok.
 13. Przyjęcie planów pracy komisji na 2022 rok.
 14. Podjęcie stanowiska popierającego złożoną przez mieszkańców Chrcynna petycję do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców wsi i wszystkich korzystających z drogi wojewódzkiej DW 632 w Chrcynnie.
 15. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku dotyczącego sprzedaży nieruchomości Nr 604/2 położonej w Nasielsku.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Informacja dotycząca pism wpływających do Rady Miejskiej.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie obrad.

 

Jerzy Lubieniecki

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku