Sesja Rady MiejskiejNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506 ze zm.) zwołuję na dzień 13 grudnia 2019 roku (piątek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku XIII sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:

 


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty,
2) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki