Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506 ze zm.) zwołuję na dzień 28 listopada 2019 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku XII sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej.
4.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady.
5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami Rady.

6.Podjęcie uchwał o opłatach i podatkach lokalnych na 2020 rok:
1)w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
2)w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Nasielsk w 2020 roku,

7.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2019 rok,
2)w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty,
3)w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
4)w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych,
5)w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok,
6)w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”,
7)w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Nasielsk na lata 2020-2023,
8)w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nasielsk na lata 2020-2024.

8.Interpelacje i zapytania radnych.
9.Informacja dotycząca pism wpływających do Rady Miejskiej.
10.Sprawy różne.
11.Zamknięcie obrad.

Z poważaniem                           
Jerzy Lubieniecki                       
 Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nasielsku