Drukuj
Kategoria: Życie codzienne

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506 ze zm.) zwołuję na dzień 30 października 2019 roku (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku XI sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady wraz z informacją o prawidłowości złożonych oświadczeń majątkowych radnych za 2018 rok.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami Rady wraz z informacją o oświadczeniach majątkowych złożonych Burmistrzowi Nasielska przez pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Nasielsk
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019, w tym o wynikach egzaminów zewnętrznych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nasielsk.
7. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2019 rok,
2) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
z dotychczasowym dzierżawcą,
3) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nasielsk,
4) w sprawie określania szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
5) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nasielska,
6) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nasielska,
7) w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Ostrołęce do orzekania w sprawach rozpoznawanych w Wydziale Cywilnym oraz rozpoznawanych w Wydziale Karnym.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Informacja dotycząca pism wpływających do Rady Miejskiej.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem                                        
Dariusz Kordowski  -                              
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej     
 w Nasielsku