Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506 ze zm.) zwołuję na dzień 26 września 2019 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku X sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej.
4.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady.
5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami Rady.
6.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nasielsk za I półrocze 2019 r., informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk, informacja o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2019 r.: Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku, Nasielskiego Ośrodka Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku.
7.Zaprzysiężenie Sołtysów Gminy Nasielsk kadencji 2019-2024.
8.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2019 rok,
2)w sprawie przyjęcia programu oddłużeniowego mieszkaniowych zasobów Gminy Nasielsk,
3)w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Nasielsk,
4)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
z dotychczasowym najemcą.
5)w sprawie rozpatrzenia skargi Rady Sołeckiej Górek Dużych na działania Burmistrza Nasielska,
6)w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Popowa Borowego na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku.
9.Interpelacje i zapytania radnych.
10.Informacja dotycząca pism wpływających do Rady Miejskiej.
11.Sprawy różne.
12.Zamknięcie obrad.

Z poważaniem                          
Jerzy Lubieniecki                       
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nasielsku