i

Burmistrz Nasielska ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2022 roku w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z zakresu piłki nożnej.

Zarządzenie Nr 83/22 Burmistrza Nasielska z dnia 1 sierpnia 2022 r.