informacjaWynik otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450 z późn. zm.) i uchwały Nr LV/418/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 6 listopada 2018r. w sprawie: przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” oraz uchwały Nr LV/419/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 6 listopada 2018r. w sprawie „uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok” 

Burmistrz Nasielska ogłasza wynik:

 

  1. Otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2019 roku z zakresu wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnień (Zarządzenie nr 3/19),

BURMISTRZ NASIELSKA

(-) Bogdan Ruszkowski

Zarządzenie Nr 32/19 Burmistrza Nasielska w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2019 roku z zakresu wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnień