informacja1Szanowni Mieszkańcy Gminy Nasielsk!

Z pełną świadomością i wiedzą odnośnie Państwa prawa do wypowiedzi w trakcie sesji Rady Miejskiej w Nasielsku pragnę wskazać, iż zgodnie z art. 11b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym działalność organów gminy jest jawna i obejmuje w szczególności m.in. prawo obywateli wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia komisji. Chciałbym też przypomnieć, iż w porządku każdej sesji naszej Rady znajduje się punkt, w którym mieszkańcy mogą zabierać głos. Jest to zgodne z zapisem § 32 Statutu Gminy Nasielsk – pkt 6 tego paragrafu, który po zmianie Statutu brzmi „Sprawy różne”, to właśnie wskazanie momentu na wypowiedzi mieszkańców. Warto dodać, iż identyczny zapis funkcjonuje w zawiadomieniach o zwołaniu sesji rad oraz w statutach sąsiednich gmin, m.in. Nowy Dwór Mazowiecki, Pomiechówek.

 

Sesja organu stanowiącego, jakim jest Rada Miejska w Nasielsku, nie może jednak przebiegać dowolnie, poza ustalonym porządkiem i bez jakiegokolwiek nadzoru nad jej przebiegiem. Zgodnie z § 18 pkt 2 i 3 oraz § 29 ust. 1 Statutu Gminy Nasielsk Przewodniczący Rady przewodniczy obradom, sprawuje policję sesyjną oraz otwiera, prowadzi i zamyka sesję. Stosownie do zapisu § 29 ust. 2 Statutu może on też powierzyć prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu Rady. Ku temu, aby sesja mogła przebiegać sprawnie i bez zakłóceń porządku, służą instrumenty formalne określone w Statucie w § 36 i 37. Przytoczę te zapisy w całości:

 • § 36.
 1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusje nad każdym z punktów.
 2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.
 3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.
 4. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.
 5. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.
 • § 37.
 1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
 2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę „do rzeczy”.
 3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.
 4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do publiczności.
 5. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

Zatem, to na Przewodniczącym Rady lub – po powierzeniu zadania – Wiceprzewodniczącym Rady spoczywa niełatwy obowiązek dbania o sprawne przeprowadzenie sesji Rady Miejskiej w Nasielsku. To bardzo odpowiedzialne zadanie, które wymaga zrozumienia ze strony wszystkich uczestników sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Nasielsku

Jerzy Lubieniecki