753671 1567756897Osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji gminnej do wymiany źródła ogrzewania, muszą pamiętać, aby złożyć wypełniony wniosek o dotację na przedsięwzięcie służące ochronie powietrza wraz z wymaganymi załącznikami, jeszcze przed demontażem starego oraz przed zakupem nowego źródła ogrzewania.

Wnioski o udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięcia przyjmowane są w trzech naborach w ciągu roku tj.:
1. pierwszy nabór: 01 – 28 lutego,
2. drugi nabór: 01– 31 maja,
3. trzeci nabór: 01 – 31 sierpnia


O dotację mogą ubiegać się osoby posiadające prawo własności lub użytkowania wieczystego w szczególności:
- Osoby fizyczne
- Wspólnoty mieszkaniowe
- Osoby prawne
- Przedsiębiorcy


Dotacja gminna udzielana jest na wymianę bezklasowych lub posiadających 3 lub 4 klasę wg normy PN-EN 303-5:2012 kotłów c.o. na paliwo stałe lub miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwo stałe, niespełniające wymagań ekoprojektu, przez które rozumie się piece lub kominki stanowiące jedyne źródło ogrzewania.


Wysokość dotacji celowej do wymiany bezklasowych lub posiadających 3 lub 4 klasę wg normy PN-EN 303-5:2012 kotłów c.o. na paliwo stałe, miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe niespełniających wymagań ekoprojektu (pieców lub kominków stanowiących jedyne źródło ogrzewania) wynosi:
1) Dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego - 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), jednak nie więcej niż kwota wynikająca z przedstawionych faktur.
2) Dla lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym - 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych), jednak nie więcej niż kwota wynikająca z przedstawionych faktur.
3) Dla budynku mieszkalnego wielolokalowego, w którym lokale mieszkalne ogrzewane są ze wspólnego źródła ogrzewania - 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), jednak nie więcej niż kwota wynikająca z przedstawionych faktur.
4) Dla budynku usługowego - 4 000 zł, (słownie: cztery tysiące złotych), jednak nie więcej niż kwota wynikająca z przedstawionych faktur.
5) Dla lokalu usługowego w budynku mieszkalnym z wyodrębnionym źródłem ogrzewania – 4 000 zł, (słownie: cztery tysiące złotych), jednak nie więcej niż kwota wynikająca z przedstawionych faktur.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich:
- osobiście - w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk
- telefonicznie - 23 69 33 108, 23 69 33 077, 23 69 33 101
- e-mail:

 

W załączeniu wniosek oraz Uchwała Nr XXVII/266/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Nasielsk na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza na terenie Gminy Nasielsk.

dopdf1 - WNIOSEK O DOTACJĘ -

dopdf1 - UCHWAŁA NR XXVII/266/21 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU -