Drukuj
Kategoria: Życie codzienne

sesja rady wwwNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 ze zm.) oraz art. 15zzx ustawy z dnia
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842
z późń.zm) zarządzam  na dzień 24 czerwca 2021 roku przeprowadzenie XXX sesji Rady Miejskiej w Nasielsku o godz. 10.00 w trybie zdalnego obradowania. Wszystkie rozstrzygnięcia, w tym uchwały, podejmowane będą
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pomocą wideokonferencji.

Przebieg sesji będzie transmitowany na stronie nasielsk.sesja.pl

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII, XXVIII, XXIX sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami Rady.
 6. Informacja dotycząca realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w Gminie Nasielsk w 2020 roku.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 8. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Nasielsku za rok 2020.
 9. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Nasielsk
  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020.
 10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok.
 11. Raport o stanie Gminy Nasielsk za rok 2020:
 1. Sprawozdanie z działalności finansowej i gospodarczej gminy za 2020 r.
  i rozpatrzenie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nasielska z tego tytułu:
 1. Podjęcie uchwał:
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Informacja dotycząca pism wpływających do Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.
 4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku 

Jerzy Lubieniecki