sesja rady wwwNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 ze zm.) oraz art. 15zzx ustawy z dnia
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842
z późń.zm) zarządzam  na dzień 24 czerwca 2021 roku przeprowadzenie XXX sesji Rady Miejskiej w Nasielsku o godz. 10.00 w trybie zdalnego obradowania. Wszystkie rozstrzygnięcia, w tym uchwały, podejmowane będą
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pomocą wideokonferencji.

Przebieg sesji będzie transmitowany na stronie nasielsk.sesja.pl

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII, XXVIII, XXIX sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami Rady.
 6. Informacja dotycząca realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w Gminie Nasielsk w 2020 roku.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 8. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Nasielsku za rok 2020.
 9. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Nasielsk
  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020.
 10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok.
 11. Raport o stanie Gminy Nasielsk za rok 2020:
 • debata nad raportem,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nasielska wotum zaufania.
 1. Sprawozdanie z działalności finansowej i gospodarczej gminy za 2020 r.
  i rozpatrzenie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nasielska z tego tytułu:
 • odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Nasielska sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok,
 • przedstawienie Uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii dotyczącej wykonania budżetu gminy Nasielsk za 2020 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Nasielska,
 • odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nasielsku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nasielska,
 • opinie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Nasielsku w sprawie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok,
 • dyskusja nad sprawozdaniem,
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nasielska absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2020 rok.
 1. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2021 r.,
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku za 2020 rok,
 • w sprawie przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku,
 • w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Chechnówka,
 • w sprawie nadania nazwy ulicy,
 • w sprawie zajęcia stanowiska dot. zmiany granic administracyjnych gminy,
 • w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nasielsk
  w roku szkolnym 2021/2022,
 • w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania
  i wykorzystania,
 • w sprawie Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
  w Nasielsku,
 • w sprawie zmiany Statutu Gminy Nasielsk.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Informacja dotycząca pism wpływających do Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.
 4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku 

Jerzy Lubieniecki