SKM C454e21061408341 1Szanowni Państwo!

Zwracam się do Państwa jako mieszkańców Gminy Nasielsk z serdeczną prośbą o wzięcie udziału w konsultacjach społecznych organizowanych przez Firmę DATABOUT Sp. z o.o. na rzecz inwestora tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., prowadzonych w ramach zadania: Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu „Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia-Nasielsk (Kątne/Świercze)”. (O ponownym przeprowadzeniu konsultacji informowaliśmy Państwa za pośrednictwem naszych stron w dniu 7 czerwca br.)

Konsultacje, które będą prowadzone do dnia 07.07.2021 r., dotyczą przebiegu nowoprojektowanej linii kolejowej na ww. odcinku. W ramach konsultowanego projektu zaproponowano siedem potencjalnych (możliwych do realizacji) korytarzy przebiegu nowego torowiska. Jak Państwo widzicie na załączonej mapce, wszystkie zaproponowane warianty przebiegają przez teren Naszej Gminy. Z przeprowadzonej analizy proponowanych tras korytarzy oznaczonych cyframi; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wynika, że szczególnie niekorzystnie dla naszej Gminy wyznaczono korytarze w wariantach nr 1, 2, 4. W tych trzech wariantach duża część obszaru Naszej Gminy zostanie zamknięta pomiędzy dwoma torowiskami linii istniejącej i nowoprojektowanej. Będą to swoistego rodzaju „kleszcze”, które mogą spowodować znaczącą ingerencję w życie społeczne i gospodarcze mieszkańców Gminy Nasielsk.

Należy podkreślić, iż w ramach propozycji zawartych w omawianym dokumencie, wskazano jako możliwość korytarz nr 7, który to w całości spełnia oczekiwanie władz samorządowych Gminy Nasielsk oraz dużej części Naszych mieszkańców wyrażonych w ramach konsultacji prowadzonych w lutym/marcu 2020 r., przez Spółkę CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY Sp. z o. o. Wariant nr 7 przewiduje modernizację istniejącego torowiska linii Warszawa – Gdynia, poprzez dobudowanie dwóch nowych torów. Niestety wariant ten podobnie jak wariant nr 6 zawiera adnotację, że „Nie spełnia oczekiwań Projektu w zakresie uzyskiwanych parametrów technicznych linii kolejowych”, co w konsekwencji pomimo uzyskanego poparcia społecznego może uniemożliwić jego realizację w praktyce.

 

Działając zatem racjonalnie, warto naszymi opiniami wyrażonymi w ramach konsultacji społecznych poprzeć zaproponowane warianty korytarzy nr 3 i nr 5, które to w minimalnym stopniu przecinają obszar Naszej Gminy, jednocześnie nakładając się na siebie.

Szanowni Państwo, ponieważ korytarz nr 3, wraz z korytarzami nr 1 i nr 2, były przedmiotem konsultacji prowadzonych przez DATABOUT Sp. z o.o. w grudniu ubiegłego roku, uważam, że należy zdecydowanie opowiedzieć się za wariantem (korytarzem nr 3), który to w pierwszej turze konsultacji uzyskał 16% poparcia społecznego.

Wydrukowany, wypełniony i podpisany imiennie formularz ankiety można będzie przesłać również drogą tradycyjną na adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7, 02-366 Warszawa.

 

Mając na względzie powyższe, jako Burmistrzowi Nasielska bardzo mi zależy, aby jak najwięcej mieszkańców naszej Gminy wyraziło swoją opinię w sprawie proponowanego przebiegu korytarzy. W celu ułatwienia Państwu wzięcia udziału w konsultacjach, informujemy, że wydrukowane formularze ankiety są dostępne dla Państwa w siedzibie Urzędu (Punkt Obsługi Klienta na parterze). Należy zostawić wypełnioną osobiście ankietę w wyznaczonej do tego urnie.

 

Ankietę w wersji papierowej mogą Państwo także wypełnić w jednostkach organizacyjnych Gminy Nasielsk takich jak: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, SPZOZ w Nasielsku, Nasielski Ośrodek Kultury, Biblioteka w Nasielsku, ZGKiM w Nasielsku . W miejscach tych będą dostępne również stosowne urny, do których będziecie Państwo mogli wrzucić wypełnione ankiety.

Ankiety można otrzymać także u sołtysów.

Wszystkie ankiety zebrane od Państwa zostaną zawiezione przez pracowników Urzędu bezpośrednio do siedziby podmiotu przeprowadzającego konsultacje w terminie do dnia 7 lipca 2021 roku.


Ze swej strony pragnę zapewnić, że jako Burmistrz Nasielska podejmę wszelkie działania, aby ostateczne rozstrzygnięcia co do przebiegu korytarzy były korzystne dla mieszkańców naszej Gminy.

 

Z poważaniem
Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

 

196 1963426 small pdf icon png images pictures vector pdf - Pobierz ankietę -