Od początku nowej kadencji samorządu rozpoczyna się stosowanie części nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym uchwalonej przez Sejm RP w dniu 11 stycznia br.

Nakłada ona na gminy m.in.:

- obowiązek transmisji sesji rad. Obrady mają być transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a nagrania udostępniane na stronach internetowych jst.

- obowiązek rejestrowania i upubliczniania wykazów głosowań. Głosowania na sesjach rad mają odbywać się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. Jeśli będzie to niemożliwe z przyczyn technicznych, należy przeprowadzić głosowanie imiennie. Wykazy głosowań należy niezwłocznie upublicznić.

 

Mając na względzie powyższe Urząd Miejski w Nasielsku zaopatrzył się w system zarządzania sesją umożliwiający imienne głosowanie przez Radnych. W sali konferencyjnej pojawiły się nowe mikrofony, głośniki oraz kamera. Od najbliższej sesji już będziemy transmitować obrady (obraz + dźwięk). Sesję Rady będzie można śledzić w czasie rzeczywistym poprzez stronę www.nasielsk.pl Powstanie również archiwum sesji, gdzie każdy mieszkaniec będzie miał możliwość wyszukiwania i odtworzenia sesji.