iInformuję, że w latach 2017-2018 Spółka  z o.o. MGGPAERO z siedzibą w Tarnowie, na wniosek Starosty Nowodworskiego, przeprowadziła modernizację ewidencji gruntów i budynków w obrębie Miasta i Gminy Nasielsk. Informacja o pracach zmierzających do modernizacji została zamieszczona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze mazowieckim, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nasielsku.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków została przeprowadzona na podstawie art. 24a Prawa geodezyjnego  i kartograficznego w celu dostosowania istniejącej bazy ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących przepisów.

W wyniku modernizacji, w niektórych przypadkach, zmianie uległa klasyfikacja gruntów i budynków. Zmiana klasyfikacji ma natomiast wpływ na zastosowanie określonych stawek podatku od nieruchomości. Dlatego po modernizacji podatnicy muszą zapłacić podatek nawet kilkukrotnie wyższy niż przed modernizacją.

Zmiana wysokości podatku nie wynika ze zmiany stawek podatkowych, które w Gminie Nasielsk nie zmieniły się od 2012 roku.

Z poważaniem

Burmistrz Nasielska

Bogdan Ruszkowski