PKP PLK SA KonsultacjeSzanowni Mieszkańcy Gminy Nasielsk!

Informujemy, iż na stronie internetowej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. https://www.plk-sa.pl/ w zakładce „PLANOWANE INWESTYCJE PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. – KONSULTACJE SPOŁECZNE” pojawiła się informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych przed przyjęciem dokumentu pn. „PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – zamierzenia inwestycyjne na lata 2021 – 2030 z perspektywą do 2040 roku” i opracowanej dla dokumentu prognozy oddziaływania na środowisko. Oba te dokumenty dotyczą również interesującego nas fragmentu inwestycji kolejowej przebiegającej przez teren Gminy Nasielsk, czyli „Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk (Kątne/Świercze)” (w prognozie projekt ten posiada oznaczenie kodem 65 FS). Ponadto w dokumentach znajduje się projekt pod nazwą „Rewitalizacja linii kolejowej nr 27 na odcinku Nasielsk - Sierpc - granica województwa z częściową elektryfikacją” (w prognozie projekt ten posiada oznaczenie kodem 66 RPO).

 

Dokument ma na celu wskazanie priorytetów rozwoju sieci kolejowej w perspektywie do 2040 roku poprzez identyfikację projektów inwestycyjnych najlepiej służących osiągnięciu celów wyznaczonych transportowi kolejowemu.

Celem prognozy odziaływania na środowisko jest identyfikacja i ocena przewidywanych oddziaływań na środowisko wynikających z realizacji projektów inwestycyjnych wskazanych w dokumencie. W przypadku możliwości wystąpienia tzw. znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko prognoza ma wskazać działania minimalizujące.

Konsultacje społeczne stanowią jeden z elementów strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przewidzianej przepisami prawa. Konsultacje prowadzone są w terminie od 16 października 2020 r. do 6 listopada 2020 r. – WYŁĄCZNIE W DRODZE WYPEŁNIENIA FORMULARZA ELEKTRONICZNEGO.

Zachęcamy wszystkich Państwa do zgłaszania uwag i wniosków do dokumentu i prognozy (na oddzielnych formularzach – są dwa odrębne formularze elektroniczne, osobno do każdego dokumentu). W naszym wspólnym interesie jest zabranie jak najliczniej głosu w tej jakże ważnej dla całej społeczności lokalnej sprawie. Przypomnijmy, iż na początku bieżącego roku Urząd Miejski w Nasielsku wypowiedział się negatywnie odnośnie koncepcji budowy nowej trasy linii kolejowej na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk (Kątne/Świercze) i zgłosił zasadność przebudowy obecnie istniejącej linii poprzez dobudowę dodatkowego toru.

Dokument pn. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – zamierzenia inwestycyjne na lata 2021 – 2030 z perspektywą do 2040 roku”:

  • link do dokumentu

https://www.plk-sa.pl/files/user_upload/Projekt_-_Zamierzenia_inwestycyjne_PKP_PLK_.pdf

  • link do dokumentu (wersja alternatywna WCAG – dla osób słabowidzących)

https://www.plk-sa.pl/files/user_upload/Projekt_-_Zamierzenia_inwestycyjne_PKP_PLK_WCAG_.pdf

  • formularz zgłaszania uwag do dokumentu

https://www.plk-sa.pl/formularz-zglaszania-uwag-do-projektu-dokumentu/

Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – zamierzenia inwestycyjne na lata 2021 – 2030 z perspektywą do 2040 roku”:

  • link do dokumentu

https://www.plk-sa.pl/files/user_upload/Prognoza_oos_projekt_calosc..pdf

  • link do dokumentu (wersja alternatywna WCAG – dla osób słabowidzących)

https://www.plk-sa.pl/files/user_upload/Prognoza_oos_projekt_calosc_WCAG..pdf

  • formularz zgłaszania uwag do dokumentu

https://www.plk-sa.pl/formularz-zglaszania-uwag-do-prognozy/