Drukuj
Kategoria: Życie codzienne

ngo

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok”. To najważniejszy dokument wpływający na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać do 8 sierpnia br.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2021. Jest on dostępny na: https://bit.ly/3zAchR0

Konsultacje społeczne mają przede wszystkim pomóc samorządowi województwa w wyborze priorytetowych zadań publicznych w zakresie współpracy województwa i organizacji pozarządowych w 2022 roku.

Uwagi i propozycje do projektu Programu współpracy na 2022 rok można składać na formularzu konsultacyjnym do 8 sierpnia br.

Formularz można przesłać/wypełnić na jeden z wymienionych sposobów:  

Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Rocznego programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje, zgodnie z harmonogramem prac nad Programem współpracy, przewidziane zostały na miesiąc wrzesień br.

W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych, mail: .

Więcej informacji: https://bit.ly/3rHDkXY