info zgłoszeniaPoniżej publikujemy „Raport o stanie Gminy Nasielsk za 2020 rok”. Zgodnie z art. 28aa ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym raport ten będzie przedmiotem debaty podczas sesji Rady Miejskiej w Nasielsku.

Stosownie do art. 28aa ust. 6-8 przywołanej ustawy w debacie nad raportem może wziąć udział 15 mieszkańców Gminy Nasielsk. Mieszkaniec Gminy Nasielsk, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem jest zobowiązany złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców Gminy Nasielsk – według wzoru zamieszczonego poniżej.

Zgłoszenia przyjmowane są w punkcie podawczym Urzędu Miejskiego w Nasielsku (parter) w dniach i godzinach pracy Urzędu oraz w postaci skanu drogą mailową na adres: .

O zakwalifikowaniu do debaty decyduje kolejność zgłoszeń oraz ich poprawność (spełnienie wymogów formalnych).

Zgłoszenia składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana zostanie sesja Rady Miejskiej w Nasielsku, podczas której ma być procedowany raport.

- Raport o stanie Gminy Nasielsk za 2020 rok -

- Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie -