MPZPSzanowni Państwo,

z radością informujemy, że 1 marca 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego został opublikowany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dla części wsi Jaskółowo, gm. Nasielsk – etap I. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, plan wejdzie w życie 14 dni po jego opublikowaniu, czyli 15 marca 2019 r.

Poniżej przedstawiamy przebieg procedury planistycznej związanej z uchwaleniem MPZP.

26 kwietnia 2018 r. z inicjatywy radnych Rady Miejskiej w Nasielsku podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części wsi Jaskółowo z późniejszymi zmianami.

Procedura planistyczna przebiegała zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Tym samym w procedurze zapewniono udział mieszkańców poprzez umożliwienie:
- składania wniosków do Planu i Prognozy oddziaływania na środowisko;
- zapoznania się z projektem Planu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko wyłożonym do wglądu publicznego;
- udziału w dyskusji publicznej nad przyjętymi w planie rozwiązaniami.
Przedmiotowy projekt Planu został poddany opiniom i uzgodnieniom z organami ustawowymi w tym zakresie.

W trakcie procedury, po zakończonym etapie wyłożenia, 6 podmiotów złożyło do projektu Planu łącznie 113 uwag, które następnie zostały rozpatrzone przez Burmistrza Nasielska, 37 z nich zostało uwzględnionych w całości, a 7 częściowo.

16 stycznia 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego, którego przedmiotem było omówienie uwag złożonych do projektu Planu. Zaproszeni zostali wszyscy autorzy uwag oraz autor opracowania.

Procedura planistyczna została zakończona i na 22 stycznia 2019 r. zaplanowano zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, w programie której zawarto m.in. uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części wsi Jaskółowo, gm. Nasielsk – etap I. 17 stycznia 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Nasielsku wpłynął list otwarty Stowarzyszenia „Aktywny i Czysty Nasielsk” apelujący o przesunięcie terminu sesji, a 21 stycznia 2019 r. wniosek radnego Rodryga Czyża poparty podpisami radnych Tomasza Pietrasa i Andrzeja Pacochy o odwołanie nadzwyczajnej sesji i uchwalenie planu w terminie kolejnej planowej sesji – 28 marca 2019 r.

Rada Miejska w Nasielsku postanowiła nie przekładać ani odwoływać nadzwyczajnej sesji, podczas której rozstrzygnęła o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu Planu, uwzględniając na wniosek Burmistrza 2 z pozostałych 69 uwag. Tym samym 22 stycznia 2019 r. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla części wsi Jaskółowo, gm. Nasielsk – etap I został uchwalony, a 28 stycznia 2019 r. przesłany Wojewodzie Mazowieckiemu w celu oceny zgodności z przepisami prawa.

Wobec braku jakichkolwiek uwag i zastrzeżeń wobec MPZP ze strony Wojewody Mazowieckiego, 28 lutego 2019 r. Burmistrz Nasielska złożył wniosek o opublikowanie MPZP w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, co uczyniono 1 marca 2019 r.

Dziękujemy radnym, którzy sprawnie uchwalili Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, oraz wszystkim zainteresowanym składającym konstruktywne uwagi uwzględnione przez Burmistrza, za efektywną i wymierną współpracę, która zaowocowała odsunięciem widma powstania wysypiska we wsi Jaskółowo.