Szanowni Państwo
Informujemy, iż  od dnia 29 października 2018 roku trwa wyłożenia do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaskółowo – Etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.  W dniu 30 października 2018 roku w Jaskółowie odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. Natomiast w dniu dzisiejszym z projektem planu zapoznali się Włodarze sąsiedniej Gminy Wieliszew  Pan Paweł Kownacki – Wójt Gminy Wieliszew oraz Pan Marcin Fabisiak Przewodniczący Rady Gminy w Wieliszewie.  Rozwiązania przyjęte w projekcie planu uzyskały pełną aprobatę Pana Wójta Kownackiego i Pana Przewodniczącego Fabisiaka.  

 


Ponadto informujemy, że uwagi do projektu przedmiotowego planu można składać do dnia 7 grudnia 2018 roku.  Jest to ostatni etap procedury planistycznej. Po rozpatrzeniu ewentualnych uwag projekt planu zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej w Nasielsku do uchwalenia. Niniejszy projekt planu przewiduje tereny przeznaczone pod uprawy rolne, las, tereny do zalesienia i dwa istniejące siedliska rolnicze. Nie ma w nim przeznaczeń pod żadną działalność związaną z zakładem zagospodarowania odpadami.      

Link do projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko -> http://umnasielsk.bip.org.pl/?tree=2028