Porozumienie o współpracyW niedzielę 3 marca po zakończeniu gminnych uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych na plebanii w Nunie miało miejsce podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Związkiem Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej a Gminą Nasielsk. W imieniu Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej porozumienie podpisał Prezes Zarządu Głównego - płk rez. Alfred Kabata, zaś w imieniu Gminy Nasielsk - Burmistrz Nasielska, Pan Bogdan Ruszkowski.

Strony porozumienia będę ze sobą współpracować w celu:
- ochrony miejsc pamięci narodowej na terenie Gminy Nasielsk,
- pozyskiwania społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa,
- popularyzowania w społeczeństwie, szczególnie wśród młodego pokolenia wartości patriotycznych,
- popularyzowania w środowisku szkolnym działań zmierzających do kształtowania świadomości historycznej i patriotyczno-obronnej młodzieży szkolnej,
- wspierania wspólnych inicjatyw mających na uwadze wychowanie młodzieży w szacunku do ideałów ojczystej historii,
- podejmowania działań zmierzających do upowszechniania wśród młodzieży szkolnej tradycji oręża polskiego,
- współorganizowania uroczystości patriotyczno-wojskowych.

W ceremonii podpisania porozumienia uczestniczyli również przedstawiciele Związku Oficerów Rezerwy RP: mjr w st. spoczynku Janusz Zajączkowski oraz Pan Henryk Ruszczyk. Na zakończenie płk Alferd Kabata wręczył Burmistrzowi Nasielska pierwszy numer Biuletynu Związku Oficerów Rezerwy RP "REZERWISTA".

Poniżej publikujemy pełny tekst porozumienia.

-Pobierz-Porozumienie o współpracy