Drukuj
Kategoria: Życie codzienne

i

Od 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID 19. Wsparcie finansowane jest z PROW na lata 2014-2020.

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek:

1. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był posiadaczem co najmniej:


     * 3 sztuk samców gatunku bydło domowe, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące lub
    * 3 sztuk krów, samic bydło domowe typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące, lub
    * 10 sztuk samic gatunku owca domowa, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
    * 5 sztuk samic gatunku koza, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
    * 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia i zgłosił urodzenie co najmniej 21 sztuk świń, które nastąpiło w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 maja 2020 r.

     * oraz ten rolnik lub jego małżonek do dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy prowadzi działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli co najmniej jednego z gatunków zwierząt, których był posiadaczem w dniu 1 marca 2020 r., lub

2. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk, lub

3. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję:

     * kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk lub
    * gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk, lub
    * indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk

     * oraz w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. dokonał przemieszczenia kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych lub indyków rzeźnych, lub

4. w 2020 r. prowadził uprawę roślin ozdobnych w:

     * szklarniach ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 25 m2 lub
    * tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 50 m2.

Wsparcie finansowe ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej i jest uzależnione od rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji rolnej.


Maksymalna kwota wsparcia nie może jednak przekroczyć 7 tys. euro.

Wnioski na formularzu udostępnionym przez Agencję przyjmują biura powiatowe ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną (ePUAP) lub przesyłką pocztową.

Wypłata środków na konto rolnika nastąpi w miesiącu wydania przez kierownika biura powiatowego ARiMR  decyzji o przyznaniu pomocy. Decyzje te będą wydawane w terminie do 75 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

Więcej informacji: na portalu internetowym - www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii - tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.