informacjaW związku z sesją Rady Miejskiej w Nasielsku, która odbyła się w dniu 26 kwietnia br. i wywiadem opublikowanym w „Życiu Nasielska” oraz pytaniami mieszkańców Gminy Nasielsk związanymi ze zbyt fachową nomenklaturą i szczegółowymi informacjami przekazanymi przeze mnie w odpowiedziach w tymże wywiadzie, chciałbym poinformować w wielkim skrócie o działaniach podejmowanych w związku z prywatną inwestycją – Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Jaskółowie:

 


1. W dniu 28.04.2011 r. do Urzędu Miejskiego wpłynął wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.

2. Odbyły się 3 spotkania z mieszkańcami wsi: Jaskółowo, Popowo Borowe, Popowo Południe i Popowo Północ.

3. W dniu 13.04.2012 r. Burmistrz wydał odmowę zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

4. W dniu 26.06.2012 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło zaskarżoną decyzję.

5. W dniu 26.09.2012 r. wydano decyzję ustalającą środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia. Ww. decyzję zezwalającą wydał ówczesny Burmistrz Nasielska – Grzegorz Arciszewski.

6. Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy tę decyzję pomimo odwołań.

7. W dniu 16.01.2013 r. do Urzędu Miejskiego wpłynął wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

8. Procedura wydania decyzji trwała do 03.07.2014 r. W tym czasie zgodnie z procedurą 11-krotnie zawiadamiano mieszkańców o działaniach w przedmiotowej w formie obwieszczeń, w Biuletynie Informacji Publicznej, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz wysłanie do sołtysów wsi: Jaskółowo, Popowo Borowe, Popowo Południe i Popowo Północ.

9. W dniu 23.03.2015 r. Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski odmówił wydania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jaskółowie (dotycząca zmiany decyzji środowiskowej).

10. W lipcu 2017 r. Burmistrz Nasielska odmówił na piśmie wyrażenia zgody na zlokalizowanie zjazdu z drogi wewnętrznej.

11. W dniu 28.11.2017 r., po konsultacjach z biurem prawnym i po zmianach lokalizacji zjazdu z drogi wewnętrznej, Burmistrz Nasielska był zobligowany zgodnie z prawem wydać zgodę na ww. zjazd. 

12. Podczas sesji w dniu 26.04.2018 r. Rada Miejska w Nasielsku podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jaskółowo w celu wyeliminowania w tym terenie tego typu inwestycji. 

13. Burmistrz Nasielska nigdy nie ukrywał żadnych informacji dotyczących ww. inwestycji i na każdym etapie postępowań w sposób zwyczajowo przyjęty informował mieszkańców o prowadzonych postępowaniach.


Burmistrz Nasielska

Bogdan Ruszkowski