fea1237dc4Oświadczenie Burmistrza Nasielska w sprawie planów przejęcia od Powiatu Nowodworskiego zadania prowadzenia przez Gminę Nasielsk Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku.

 

Szanowni Państwo!

Władze Gminy Nasielsk zawsze miały i mają na uwadze dobro wszystkich mieszkańców. W sposób szczególny staramy się robić wiele dla młodego pokolenia. Chcemy, aby tu mogli się uczyć na kolejnych poziomach edukacji i pozostać w Gminie Nasielsk lub powracać po ukończeniu studiów wyższych. Między innymi dlatego tak ważne są dla nas są placówki oświatowe. Dążymy do tworzenia jak najlepszych warunków nauki dla dzieci i młodzieży oraz aby mogli oni korzystać z szerokiej oferty edukacyjnej właśnie tu, na naszym terenie. Dlatego też kiedy pojawiły się pierwsze informacje o planowanej likwidacji Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku, którego podmiotem prowadzącym jest Powiat Nowodworski, ewentualnie przeniesienia tej placówki do Zespołu Szkół Zawodowych na ul. Lipową w Nasielsku, powstał pomysł przejęcia przez Gminę Nasielsk od władz powiatowych prowadzenia nasielskiego Liceum. Podkreślam – przejęcia nie samego budynku z terenem, ale przede wszystkim dalszego prowadzenia tej szkoły średniej celem kontynuacji jej funkcjonowania. Nie wyobrażam sobie bowiem, aby z mapy edukacyjnej Nasielska i powiatu mogło zniknąć nasielskie Liceum – placówka wielce zasłużona dla edukacji, o bogatej historii, która nie tak dawno, bo w 2016 roku, obchodziła piękny jubileusz 70-lecia swojego powstania. Za jej dalszym funkcjonowaniem przemawia nie tylko wielka rzesza absolwentów – wielu cenionych dziś w Polsce i świecie wybitnych specjalistów z różnych dziedzin i profesji, którzy po dziś dzień z rozrzewnieniem wspominają piękny czas wchodzenia w dorosłość i przygotowywania się do prawdziwego życia właśnie w tej szkole, ale też ogromne zaangażowanie w kultywowanie pamięci historycznej o Ziemi Nasielskiej poprzez m.in. włączanie się społeczności szkolnej w prace archeologiczne, współpracę ze środowiskami potomków nasielskiej społeczności żydowskiej czy promowanie Gminy Nasielsk w trakcie zagranicznych wizyt studyjnych. Zgodzą się zapewne ze mną wszyscy absolwenci, którzy opuścili mury nasielskiego Liceum, a także jej sympatycy, że placówka ta nie może ot tak sobie po prostu przestać funkcjonować. Co więcej, przestać funkcjonować w swoje siedzibie przy ul. Starzyńskiego 10.

Już w lutym 2017 roku w imieniu władz Gminy Nasielsk wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Nasielsku – Panem Jerzym Lubienieckim wystąpiłem pisemnie do Zarządu i Rady Powiatu Nowodworskiego z propozycją przekazania budynku i zadania prowadzenia szkół: Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego mieszczącego się przy ul. Starzyńskiego 10. W odpowiedzi udzielonej w imieniu Zarządu Powiatu Nowodworskiego przez Starostę – Panią Magdalenę Biernacką znalazła się informacja, iż Rada Powiatu Nowodworskiego w dniu 30 marca 2017 r. podjęła uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, zgodnie z którą w ustalonym planie sieci szkół znalazła się również Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku wraz z Publicznym Gimnazjum. Wobec tego Powiat Nowodworski wyraził wolę kontynuacji prowadzenia wszystkich szkół, dla których do owego czasu był organem prowadzącym, zaś Zarząd Powiatu Nowodworskiego nie zarekomendował pozytywnie złożonej przez Gminę Nasielsk propozycji. Na tym działania ze strony Gminy Nasielsk nie zakończyły się. Po przeanalizowaniu funkcjonowania oświaty na naszym terenie wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Nasielsku ponownie wystąpiłem w dniu 18.12.2017 r. o przekazanie budynku i zadania prowadzenia szkół: wygasającego gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Nasielsku, kierując pismo znów do Zarządu i Rady Powiatu Nowodworskiego. Odpowiadając w dniu 25.01.2018 r. Zarząd Powiatu Nowodworskiego reprezentowany przez Panią Starostę poinformował, iż (cyt.) „próbował podjąć kroki w kwestii funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Starzyńskiego, ale decyzje Wojewody mazowieckiego i Kuratorium Oświaty które negatywnie zaopiniowały proponowane zmiany i ograniczyły działania Zarządu Powiatu. Uchylone uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Starzyńskiego 10, wyznaczają kierunek działania Zarządowi Powiatu poprzez kontynuację prowadzenia tego zadania na terenie Gminy Nasielsk przez organ założycielski”.

Jako organ wykonawczy Gminy Nasielsk nie uważam tej sprawy za zamkniętą, gdyż do końca nie mam pewności, iż przekazywane nam informacje i wyjaśnienia władz powiatowych oznaczają dalsze funkcjonowanie nasielskiego Liceum Ogólnokształcącego w lokalizacji przy ul. Starzyńskiego 10. Stąd też będę podejmował dalsze działania zmierzające do tego, aby Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku mogło być prowadzone przez Gminę Nasielsk.

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski