logo odpadyZnowu podwyżki za śmieci?

Pod koniec 2017 roku Gmina Nasielsk w wyniku przetargu zawarła 2-letnią umowę z firmą Błysk-Bis Sp. z o. o. na odbiór śmieci. W wyniku stale rosnących cen (prądu, paliwa, składowania odpadów na wysypiskach) w grudniu 2018 roku do umowy musiał zostać zawarty aneks podnoszący kwotę 2-letniej umowy z 4 740 664,32 zł na 5 214 256,68 zł.

Mimo konieczności dopłacania do obowiązującego porozumienia, Gmina Nasielsk przez dwa ostatnie lata utrzymywała jednolitą stawkę za odbiór odpadów, która jednocześnie była jedną z najniższych w regionie. Umowa dobiegła jednak końca i należy podpisać nową – niestety, mniej korzystną. W wyniku przetargu została wyłoniona po raz kolejny firma Błysk-Bis Sp. z o. o., jednak tym razem kwota, jaką zamieścili w ofercie złożonej w przetargu, wynosi 5 805 000 zł brutto za rok – jest ponad dwukrotnie wyższa.
Jesteśmy jedną z niewielu gmin, które w dwuletnim okresie nie podniosły stawek opłat za odbiór śmieci. W 2019 roku system zagospodarowania odpadów nie zbilansował się i Gmina Nasielsk zobowiązana jest dopłacić z innych podatków mieszkańców ok. 500 000,00 zł.

 

Czemu wzrost opłat będzie aż tak duży?

Wzrost stawek za odbiór odpadów jest przede wszystkim wynikiem rosnących cen energii czy transportu. Swój udział w tym wzroście mają również zmieniające się przepisy prawa, wpływające bezpośrednio na rynek gospodarowania odpadami. W ciągu ostatnich 3 lat obserwowaliśmy coroczny wzrost tzw. „opłata marszałkowska”, która jest zaproponowaną przez Ministra Środowiska opłatą za korzystanie ze środowiska, w tym składowanie i magazynowanie odpadów. Stawki podniosły również Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych (tzw. RIPOK-i), które w największym wymiarze wpływają na ceny dyktowane przez firmy świadczące usługi odbioru odpadów. Brak konkurencyjnych miejsc składowania i przetwarzania odpadów nie wpływa korzystnie na kształtowanie się cen dla konsumentów.

Na wysokość opłaty śmieciowej wpływ ma także każdy mieszkaniec. Cenę kształtuje również ilość produkowanych przez nas odpadów oraz uczciwość danych wykazywanych przez właścicieli w deklaracjach (ilość osób zamieszkujących nieruchomość, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty).

 

Na co idą pieniądze z opłat za śmieci?

Zgodnie z ustawą gminy mogą przeznaczać środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyłącznie na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
W skład takiego systemu wchodzi:
– odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;
– tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
– obsługa administracyjna tego systemu;
– edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
Opłaty za śmieci zostaną również przeznaczone na koszty likwidowania tzw. dzikich wysypisk, a także pokryją koszty nieściągalnych należności w przypadku, kiedy egzekucja należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie nieskuteczna i należności ulegną przedawnieniu.

 

Czemu opłata za brak segregacji odpadów będzie aż 4 razy wyższa?

Każdy mieszkaniec gminy ma prawo oprócz odpadów posegregowanych oddać frakcje odpadów zmieszanych, których nie da się posegregować.

Zmieniona ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 stycznia 2020r. nie dopuszcza możliwości zadeklarowania oddawania odpadów niesegregowanych. W przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w drodze decyzji  nałożona zostanie na właściciela podwyższona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określona przez Radę Miejską. Gmina Nasielsk, tak jak i inne gminy w Polsce zobowiązana jest przepisami unijnymi do osiągnięcia określonych poziomów recyklingu odpadów komunalnych. Mamy nadzieję, że znacznie podwyższona opłata za brak segregacji odpadów pozwoli osiągnąć właściwy poziom recyklingu odpadów komunalnych w naszej gminie, co będzie miało również bezpośrednie przełożenie na ochronę naszego naturalnego środowiska.

 

Zwolnienie z 10% opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym po zgłoszeniu uzyskają zwolnienie w wysokości 10% miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


(na podstawie: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010: art. 3b ust. 1 pkt 1, art. 3c ust. 1 pkt 2, art. 5 ust. 1 pkt. 3, art. 5. ust. 4a, art. 6r ust. 1 aa, art. 6r ust. 2, art. 6r ust. 2b, art. 6k  ust. 3 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19961320622/U/D19960622Lj.pdf)