informacjaBurmistrz Nasielsk ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży pt. "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nasielsk z programem profilaktyki uzależnień".

Ponadto Burmistrz Nasielska ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację w/w zadania publicznego.

Szczegóły poniżej:

Zarządzenie Nr 62-19 Burmistrza Nasielska z dnia 24.04.2019r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 62-19 Burmistrza Nasielska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 62-19 Burmistrza Nasielska

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 62-19 Burmistrza Nasielska