informacjaBurmistrz Nasielska ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2019 roku z zakresu wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnień. Szczegóły poniżej:

Zarządzenie Nr 3/19 Burmistrza Nasielska z dn. 4.01.2019r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - wspieranie i aktywizacja seniorów z elementami profilaktyki uzależnień