informacja1Burmistrz Nasielska ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2019 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szczegóły poniżej:

Zarządzenie Nr 70/19 Burmistrza Nasielska z dnia 06.05.2019r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 70/19 Burmistrza Nasielska z dnia 06.05.2019r.