informacjaBurmistrz Nasielsk ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szczegóły poniżej:

 

Zarządzenie Nr 50/19 Burmistrza Nasielska z dn. 19.03.2019r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert