informacjaBurmistrz Nasielska ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2019 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych. Szczegóły poniżej:

Zarządzenie Nr 4/19 Burmistrza Nasielska z dn. 4.01.2019r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert- sport z programem profilaktyki uzależnień