Burmistrz Nasielska ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2018 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szczegóły konkursu poniżej:

 

Zarządzenie Nr 5/18 Burmistrza Nasielska z dn. 5.01.2018r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert- sport