i

Burmistrz Nasielska ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 1 położonego w mieście Nasielsku przy ul. Warszawskiej 10 stanowiącego własność Gminy Nasielsk.

Ogłoszenie o przetargu