Informacja z UrzęduBurmistrz Nasielska ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2022 roku w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z zakresu piłki nożnej oraz z zakresu piłki nożnej z elementami profilaktyki uzależnień. Szczegóły poniżej:

Zarządzenie Nr 77/22 Burmistrza Nasielska z dnia 13 lipca 2022 r.