informacja1Poniżej publikujemy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Nasielsk z programem profilaktyki uzależnień złożoną przez Młodzieżowy Klub Sportowy z Nasielska. Ponadto publikujemy ogłoszenie Burmistrza Nasielska dotyczące w/w oferty.

Ogłoszenie Burmistrza Nasielska

Uproszczona oferta Młodzieżowy Klub Sportowy