Burmistrz Nasielska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży pt. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nasielsk z programem profilaktyki uzależnień” Ponadto ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację w/w zadania publicznego. Szczegóły w załączniku:

Zarządzenie Nr 71/18 Burmistrza Nasielska z dnia 2 maja 2018r.