Poniżej publikujemy ofertę realizacji zadania publicznego pt. „Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej oraz integracyjnej w Nasielskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku” złożoną przez Fundację „Bądźmy Razem” z Nasielska. Ponadto poniżej zamieszczamy również ogłoszenie Burmistrza Nasielska dotyczące ww. oferty.

 - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego –

- ogłoszenie Burmistrza Nasielska -