i

Burmistrz Nasielska informuje, że od 1 lipca 2019 r. zaczną obowiązywać nowe formularze informacji i deklaracji podatkowych, a więc informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.

Nowe wzory będą jednolite dla całego kraju i obowiązywać będą w każdej gminie. 
Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244).

Do tej pory, do określania wzorów informacji i deklaracji składanych przez podatników, upoważniona była rada gminy. W Gminie Nasielsk do 30 czerwca 2019 r. obowiązywał jeden wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego składanej przez osoby fizyczne oraz trzy wzory deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny składanej przez osoby prawne.

Od 1 lipca 2019 r. uprawnienie do określenia wzorów informacji i deklaracji zostało powierzone Ministrowi Finansów. Minister Finansów w rozporządzeniach określił wzory: 
- Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1)
- Informacji o gruntach (IR-1)
- Informacji o lasach (IL-1)
- Deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1)
- Deklaracji na podatek rolny (DR-1)
- Deklaracji na podatek leśny (DL-1)

 

Do każdej informacji określono trzy załączniki: dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu, dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania, dane pozostałych podatników. Do każdej deklaracji określono dwa załączniki: dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu, dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.

Nowe formularze będą miały zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.

Nowe wzory będą dostępne od 1 lipca 2019 r. na stronie Urzędu w zakładce „Formularze”.

Od 1 lipca 2019 r. wprowadzono także możliwość składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.