102870441 1360792750787615 7482095722715022571 o

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lutego br. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 473), zwanego dalej „rozporządzeniem”, informuję, od dnia 1 marca 2022 r. przywracamy obsługę interesantów w Urzędzie Miejskim w Nasielsku w pomieszczeniach biurowych.

Mając powyższe na względzie przestaje być obowiązującym ogłoszenie Burmistrza Nasielska z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie dostępności budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Jednocześnie nadmieniam, iż cały czas obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa podczas przebywania w budynku Urzędu Miejskiego jako budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na potrzeby administracji publicznej (§ 23 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia) dotyczący zarówno interesantów, jak i pracowników Urzędu w trakcie bezpośredniej obsługi interesantów.

Zwolnione z nakazu zakrywania ust i nosa są wymienione w § 23 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu:

  • całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,
  • trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa,
  • zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia.

W takiej sytuacji wymagane jest przedstawienie – na żądanie Policji lub straży gminnej – zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego ww. okoliczności.

Burmistrz Nasielska

Bogdan Ruszkowski