Drukuj
Kategoria: Życie codzienne

komunikat burmistrz 1Szanowni Państwo!
Niniejszym informujemy o nowych zasadach obsługi interesantów w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku, które obowiązują od wtorku 26 maja br.

 

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU
• Przez cały czas do odwołania obowiązuje ograniczona bezpośrednia dostępność do pracowników Urzędu.
• Nie ma możliwości wstępu przez interesantów do pomieszczeń biurowych w Urzędzie.
• Dla usprawnienia obsługi wprowadzamy możliwość bezpośredniej obsługi na parterze budynku.
• Przy punkcie obsługi Urzędu wewnątrz budynku zostają utworzone 2 stanowiska (wyposażone w osłony), na których interesanci mogą spotkać się z pracownikiem danego wydziału Urzędu.
• Z pracownikiem wydziału można spotkać się po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny lub – w miarę dostępności pracownika – bez wcześniejszego umówienia się.
• Po przyjściu do Urzędu prosimy o poinformowanie pracowników punktu obsługi o tym, z pracownikiem którego wydziału i w jakiej sprawie interesant chce się spotkać.
• Po uzyskaniu od interesanta takich informacji pracownik punktu obsługi telefonicznie zawiadamia merytorycznego pracownika Urzędu o oczekującym interesancie.
• W tym czasie interesant oczekuje na przyjście pracownika przy jednym z 2 stanowisk obsługi, o ile jest akurat wolne miejsce. Jeśli nie ma wolnego miejsca przy stanowisku obsługi, interesant proszony jest o zaczekanie przed wejściem do Urzędu.
• Jeśli na daną godzinę jest umówiony wcześniej telefonicznie inny interesant, ma on pierwszeństwo przed interesantem, który przyszedł bez umówienia.
• Poza 2 stanowiskami do rozmowy z merytorycznymi pracownikami, można również składać pisma bezpośrednio w punkcie obsługi.
• W tym samym momencie dokumenty może składać 1 osoba.
• Pracownicy punktu obsługi na żądanie interesanta składającego dokumenty osobiście potwierdzają fakt złożenia dokumentów.
• Cały czas można również pozostawić dokumenty w urnie w przedsionku budynku Urzędu – bez potwierdzenia złożenia.
Powyższe ustalenia oznaczają, iż równocześnie w punkcie obsługi na parterze budynku, w części zapewniającej obsługę Urzędu Miejskiego, może przebywać maksymalnie 3 interesantów.

FILIA STAROSTWA POWIATOWEGO
• Również Filia Starostwa Powiatowego mieszcząca się w budynku Urzędu wprowadza możliwość bezpośredniej obsługi.
• Dla osób chcących załatwić sprawy związane z komunikacją, dostępne jest 1 okienko do obsługi w Wydziale Komunikacji – może przy nim przebywać równocześnie 1 interesant.
• Ponadto w dodatkowym stanowisku obsługi znajdującym się przed okienkiem Wydziału Komunikacji, interesanci mogą załatwić sprawy należące do właściwości Wydziału Architektury i Budownictwa – również przy tym stanowisku może przebywać w danym momencie 1 interesant.
• Sprawy z zakresu właściwości Filii Starostwa można załatwić po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny lub – w miarę dostępności pracownika – bez wcześniejszego umówienia się.
• Po przyjściu do budynku Urzędu prosimy o poinformowanie pracowników punktu obsługi o tym, czy interesant chce załatwić sprawę w Wydziale Komunikacji, czy w Wydziale Architektury i Budownictwa.
• Jeśli interesant chce załatwić sprawę w Wydziale Komunikacji, a miejsce przy okienku Wydziału Komunikacji jest wolne, interesant jest zapraszany do środka. Jeśli przy okienku znajduje się inna osoba, interesant oczekuje na swoją kolej przed wejściem do budynku.
• Jeśli interesant chce załatwić sprawę w Wydziale Architektury i Budownictwa, zostaje powiadomiony merytoryczny pracownik Filii.
• W tym czasie interesant oczekuje na przyjście pracownika przy stanowisku obsługi, o ile jest akurat wolne miejsce. Jeśli nie ma wolnego miejsca przy stanowisku obsługi, interesant proszony jest o zaczekanie przed wejściem do Urzędu
• Jeśli na daną godzinę jest umówiony wcześniej telefonicznie inny interesant, ma on pierwszeństwo przed interesantem, który przyszedł bez umówienia
Powyższe ustalenia oznaczają, iż równocześnie na parterze budynku, w części zapewniającej obsługę Filii Starostwa, może przebywać maksymalnie 2 interesantów.

Wszystkim interesantom, którzy będą korzystali z udostępnionych form obsługi w Urzędzie przypominamy, iż są zobowiązani do:
• zakrycia ust i nosa przy pomocy środków ochronnych w postaci maski, maseczki, przyłbicy lub części odzieży,
• zdezynfekowania rąk żelem antybakteryjnym przed wejściem do budynku – dozownik znajduje się w przedsionku po lewej stronie drzwi.
Zaleca się również założenie rękawiczek ochronnych.

Przypominamy również, iż przez cały czas sprawy można również załatwiać:
1) drogą korespondencyjną (pocztą tradycyjną),
2) drogą telefoniczną,
3) drogą elektroniczną:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: Urząd Miejski w Nasielsku – , Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku – ;
b) za pośrednictwem platformy ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) – adres skrytki: /umnasielsk/Skrytka lub /umnasielsk/SkrytkaESP.

W związku z ograniczoną dostępnością przez cały czas do odwołania zawieszone jest przyjmowanie interesantów przez Burmistrza Nasielska w sprawach skarg i wniosków oraz w sprawach różnych, a także dyżury Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku.

Opisane powyżej zasady obsługi interesantów stanowią możliwy w tym momencie kompromis pomiędzy oczekiwaniami interesantów a troską o zdrowie i bezpieczeństwo osób pracujących w budynku Urzędu i odwiedzających Urząd, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.