Drukuj
Kategoria: Życie codzienne

ikona

Burmistrz Nasielska  – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych  w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 4  ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnym  w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Nasielsk. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r do 30 listopada 2020 r.

 

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:                                                 
1) być pełnoletnim,
2) zamieszkiwać na terenie Gminy Nasielsk,
3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
5) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe umiejętności:
1) posiadanie umiejętności obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS,                                                     
2) praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,                                                                                
3) pełna sprawność fizyczna,                                                                                                                             
4) komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność),                                                                                                                           
5) obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,                                  
6) posiadanie prawo jazdy kat. B.                                

Informacje ważne dla osób składających oferty:
1) kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym,
2) rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r do 8 lipca 2020 r.

Wymagane dokumenty:
1)    Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:  
– imienia i nazwiska,
– adresu zamieszkania,
– telefonu,
– adresu email.
2) Oświadczenie o spełnianiu wymagania pkt. 1-4 kandydata na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (oświadczenie w załączeniu).
3) Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (oświadczenie w załączeniu).


Miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w punkcie podawczym (parter budynku Urzędu Miejskiego) w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urząd Miejski w Nasielsku, 05-190 Nasielsk  ul. Elektronowa 3, z dopiskiem: Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r.  (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

Uwagi:   
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Załączniki:

  1. Klauzula informacyjna
  2. Oświadczenie o niekaralności
  3. Oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej
  4. Zgłoszenie kandydata
  5. Ogłoszenie Gminnego Komisarza Spisowego

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich