straż miejskaMandaty w wysokości 500 zł. za brak segregacji śmieci lub za niezłożenie czy podanie nieprawdziwych informacji w deklaracji.

W dniu 20 sierpnia br. w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 1420 ukazała się zmiana rozporządzenia w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Na mocy ww. rozporządzenia od 4 września 2020 roku straż miejska posiada nowe uprawnienia min. do nakładania mandatów karnych wynikających z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Straż miejska będzie mogła karać mandatem do 500 złotych za niezłożenie deklaracji śmieciowej, za podanie w niej nieprawdziwych informacji. Kara czeka także tego, kto podał nieprawdę w tej deklaracji, np. zobowiązał się segregować odpady, a tego nie robi, albo zaniżył liczbę domowników, przez co płaci mniej za śmieci.

Mandat czeka także osobę, która zadeklarowała, że założy kompostownik, a tego nie zrobiła albo go posiada, ale z niego nie korzysta, a płaci mniej za odpady. Jak wynika z uzasadnienia projektu, z dotychczasowych doświadczeń strażników gminnych (miejskich) wynika, że znaczna część właścicieli nieruchomości nie wypełnia swoich obowiązków. W trakcie przeprowadzanych kontroli często ujawniane są przypadki świadomej nieprawidłowej segregacji odpadów, chociaż deklaracja mówi zupełnie co innego.

Według autorów projektu możliwość zwolnienia właścicieli domów jednorodzinnych z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kompostowniku przydomowym, może skłaniać część właścicieli nieruchomości do zadeklarowania posiadanie kompostownika i kompostowaniu bioodpadów, a w rzeczywistości składowania takich odpadów w innych miejscach.
Już informowaliśmy wcześniej sprawdzamy dane zawarte w deklaracjach we wszystkich nieruchomościach w całej gminie (jednorodzinnych i w mieszkaniach w budynkach wielolokalowych), może warto nie czekać na wezwanie i sprostować dane wcześniej niż przyjdzie zapłacić mandat w wysokości 500 zł. Oczywiście można również złożyć pisemne oświadczenie dotyczące różnicy w ilości osób zameldowanych do zamieszkałych i załączyć stosowne dokumenty na potwierdzenie danych.


Przypominamy, że na stronie Urzędu Miejskiego w Nasielsku w zakłądce ŚRODOWISKO ukazane się zasady segregowania odpadów (Selektywna zbiórka odpadów komunalnych). Przypominamy również, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Nasielsk, nieruchomości, na których istnieją warunki techniczne do założenia kompostownika (przyjmujemy, że są to działki 1000m2 i większe), istnieje obowiązek kompostowania odpadów we własnym zakresie.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich