sesja RMNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095) zarządzam na dzień 15 marca 2023 roku (środa) przeprowadzenie LV sesji Rady Miejskiej w Nasielsku o godz. 10.00 w trybie zdalnego obradowania. Wszystkie rozstrzygnięcia w tym uchwały podejmowane będą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pomocą wideokonferencji.


Przebieg sesji będzie transmitowany na stronie nasielsk.sesja.pl

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie rozpatrzenia wniosku (zasłużeni krwiodawcy),
2) w sprawie rozpatrzenia wniosku (głos mieszkańców na komisji),
3) w sprawie rozpatrzenia wniosku (szkolenie radnych)
4) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza,
4. Zamknięcie obrad.

 

Jerzy Lubieniecki
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku