sesja RMNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2705 ze zm.) zarządzam na dzień 15 lutego 2023 roku przeprowadzenie LIV sesji Rady Miejskiej w Nasielsku o godz. 10.00 w trybie zdalnego obradowania. Wszystkie rozstrzygnięcia w tym uchwały podejmowane będą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pomocą wideokonferencji.


Przebieg sesji będzie transmitowany na stronie nasielsk.sesja.pl

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk,
2) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2023 r.,
3) zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Nasielsk,
4) zmieniającej załącznik do uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku oraz nadania jej statutu,
5) w sprawie rozpatrzenia petycji.
4. Podjęcie stanowiska Rady Miejskiej w Nasielsku w sprawie pisma Wojewody Mazowieckiego w zakresie nierozpatrzenia przez organ wniosku mieszkańca gminy Nasielsk.
5. Zamknięcie obrad.

 

Jerzy Lubieniecki
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku