sesja Rady MiejskiejNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095) zarządzam na dzień 30 stycznia 2023 roku przeprowadzenie LIII sesji Rady Miejskiej w Nasielsku o godz. 9.00 w trybie zdalnego obradowania. Wszystkie rozstrzygnięcia w tym uchwały podejmowane będą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pomocą wideokonferencji.

Przebieg sesji będzie transmitowany na stronie nasielsk.sesja.pl

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany Uchwały Nr III/19/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole” na lata 2019-2023.
2) w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
4. Zamknięcie obrad.

Jerzy Lubieniecki
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku