sesja RMNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) zwołuję na dzień 29 grudnia 2022 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku LI sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XLVIII, XLIX i L sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami Rady.
6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk:
1) przedstawienie projektu uchwały,
2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie,
3) opinia Komisji Budżetu i Finansów,
4) dyskusja,
5) podjęcie uchwały.
7. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2023 rok:
1) przedstawienie projektu uchwały,
2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie,
3) opinie i wnioski stałych Komisji Rady Miejskiej,
4) dyskusja,
5) podjęcie uchwały.
8. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie ustalenia zasad na jakich sołtysom będzie przysługiwać dieta,
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk,
3) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2022 r.,
4) w sprawie wyrażenia woli nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Nasielsk a Gminą Nowa Uszyca w Ukrainie,
5) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług
w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
6) w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Nasielsk,
7) w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026”,
8) zmieniająca uchwałę Nr XLV/364/2018 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nasielsk,
9) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
z dotychczasowym najemcą,
10) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (Dz. Nr 2586/2),
11) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (Dz. Nr 1354/12)
12) w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Nasielsk.
9. Zajęcie stanowiska w sprawie przejęcia na rzecz Gminy Nasielsk części nieruchomości oznaczonej jako dz.nr 1707/7 położonej w obrębie miasto Nasielsk.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Informacja dotycząca pism wpływających do Rady Miejskiej.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.

Jerzy Lubieniecki
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku