Konkursy ofert dla NGOPrzypominamy, że w najbliższy poniedziałek, 24.01.2022 r. o godz. 17.00 upływa termin składania ofert w ogłoszonych przez Burmistrza Nasielska otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2022 roku z zakresu:

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu (link do ogłoszenia: https://bit.ly/31VpBUX )

- wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnień (link do ogłoszenia: https://bit.ly/3qmO3Yv )

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych (link do ogłoszenia: https://bit.ly/3zVnrRx ).

 

Zapraszamy do składania ofert!