Informacja z UrzęduBurmistrz Nasielska ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2022 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz zaprasza do składania ofert. Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Nr 4/22 Burmistrza Nasielska z dnia 3 stycznia 2022 r. (wraz z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert).

POBIERZ ZARZĄDZENIE WRAZ Z OGŁOSZENIEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT