Informacja z UrzęduBurmistrz Nasielska ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2022 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz zaprasza do składania ofert.

Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Nr 3/22 Burmistrza Nasielska z dnia 3 stycznia 2022 r. (wraz z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert).


POBIERZ ZARZĄDZENIE WRAZ Z OGŁOSZENIEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT