Burmistrz Nasielska ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2021 roku z zakresu wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnień oraz zaprasza do składania ofert.

 

Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Burmistrza wraz z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert.

- POBIERZ ZARZĄDZENIE WRAZ Z OGŁOSZENIEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT -