Drukuj
Kategoria: Życie codzienne

informacja1Burmistrz Nasielska ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2021 roku w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z zakresu piłki nożnej. Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Burmistrza Nasielska wraz z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert.

Pobierz Zarządzenie wraz z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert